สภาเกษตรกรฯหารือทีโอทีและ ม.แม่โจ้ ถึงแนวทางความร่วมมือถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ระบบ Smart Kids Code และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

          เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะ ได้ประชุมหารือกับนายสุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ นายฉัตรชัย วัฒนพันธุ์ ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 301 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  เพื่อหารือความร่วมมือในการนำนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สู่เกษตรกร  และแนวทางความร่วมมือถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ระบบ Smart Kids Code  กับสถานศึกษาในชุมชนของเกษตรกร โดยได้ตกลงในการสาธิตนวัตกรรมในแปลงฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ต.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลต่อไป

……………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว :  ภาสันต์  นุพาสันต์