ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์”

          สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร(สสส.)  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย(Social Media) เพื่อการประชาสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย.2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ร่วมด้วยนายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยายเรื่อง การประชาสัมพันธ์  และการอบรมจากทีมวิทยากรในหัวข้อ  “เทคนิควิธีการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์” โดย นายพานิชย์ ยศปัญญา บรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ในเครือมติชน และทีม ,  การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวอรณีย์ รอดสวัสดิ์ และทีมจากโรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ ,  การผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย(Social Media)เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย นายสุขสม ครองบุญเรือง โปรดิวเซอร์และแอดมินเพจ FEED และทีม  มีประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด พนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วม กว่า 100 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้สามารถผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อประชาสัมพันธ์งานของสภาเกษตรกรฯได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยี มีความรู้ มีความเข้าใจเพิ่มเติม สามารถนำไปใช้ผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ที่มีคุณภาพ สามารถประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด และสะท้อนปัญหาเกษตรกร ภาคการเกษตรและผลงานได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์มีผู้รับรู้อย่างกว้างขวางสอดคล้องกับสถานการณ์​ปัจจุบันต่อไป

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบันทึกความร่วมมือเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

          เมื่อวันที่ 10 ก.ย.2563​ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายภา​สันต์​ นุ​พา​สันต์​ ผู้ช่วย​เลขาธิการ​สภา​เกษตรกร​แห่งชาติ​ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เขตบางกะปิ กทม. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกร ยกระดับพัฒนาเป็นแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ที่เชื่อมโยงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล แผนพัฒนาเกษตรกรรมอำเภอ  สร้างฐานข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาของเกษตรกร  ผลักดันขึ้นสู่ข้อเสนอระดับนโยบาย เพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเป็นปัญหาร่วมในระดับชาติ ด้านที่ดิน หนี้สิน แหล่งน้ำ สินค้าเกษตร สิทธิและสวัสดิการ คุณภาพชีวิตและสังคม กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีภารกิจภายใต้บันทึกความร่วมมือ ได้แก่ สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในการสร้างพื้นที่รูปธรรมระดับตำบล จังหวัด สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดการตนเอง ด้านแผนพัฒนาเกษตรกรรม นำร่อง 77 ตำบล , สนับสนุนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายทุกมิติร่วมกันเป็นปัญหาร่วมในระดับชาติ , ร่วมกันติดตามหนุนเสริมการทำงานและการจัดทำระบบข้อมูลร่วมกัน 3 ฝ่าย เช่น การ MAPPING “พื้นที่ดำเนินการปี 2564” ด้านแผนพัฒนาเกษตรกรรม นำร่อง 77 ตำบล สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจัดการตนเอง

………………………………………….

 

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน