ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมเสวนา “ฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่ จากตัวเร่งภายหลังสถานการณ์ COVID-19”

         เมื่อ​วันที่​ 28 พ.ค.2563 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นวิทยากรในงาน เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ‘NEW Normal Agriculture accelerated by the COVID-19 ฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่ จากตัวเร่งภายหลังสถานการณ์ COVID-19’​  ร่วมกับ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  , นายธวัชชัย สุขพิงค์ จาก วาสนาฟาร์ม  ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร​ คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

         โดยประเด็นจากการเสวนาเห็นว่า ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือสำคัญในการวางแผนพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร อาหารให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ปรับเปลี่ยนทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ที่วิกฤติ โดยเฉพาะภาคการเกษตร เกษตรกร ผู้ประกอบการไทยต้องพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นนี้ เพื่อความอยู่รอดและเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ :  วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์