ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ห่วงเกษตรกร รับมือ ภัยแล้ง/โควิด-19 ด้วยสติ