สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดประชุม ครั้งที่ 1/2563 ร่วมลงนามพันธมิตรจับมือพัฒนาภาคเกษตร

       เมื่อวันที่​ 17​ ก.พ.2563​ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   โดยในเวลา 09.30 น. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ระหว่างผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนรวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมความรู้ในเรื่องการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อน รวมทั้งยกระดับผลิตผล และลดต้นทุนการผลิตด้วยวิทยาการสมัยใหม่ให้ได้มาตรฐานสากลโดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบข้อมูลเพื่อร่วมมือตามข้อตกลงดังกล่าว

ต่อจากนั้นเวลา 10.00 น. เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ลิลลี่  กาวีต๊ะ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพัฒนาเกษตรกร ทายาท ให้สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตรและอื่นๆไปใช้ในการประกอบอาชีพ    โดยในการลงนามทั้ง 2 ฉบับ มี นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1  นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 ผู้บริหาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้พิจารณาเรื่อง ภัยแล้ง  ,  แนวทางการขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน  ,  แนวทางขับเคลื่อนการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ,  ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการพัฒนาศักยภาพระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ,  แนวทางการบริหารจัดการผลไม้ในฤดูการผลิต ปี 2563  ,  ข้อเสนอนโยบายแก้ปัญหาด้านที่ดินของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดต่างๆ เป็นต้น

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์