สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมงาน “สัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2563 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมแนะนำโครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ ในงาน “สัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ

โดยมีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งในแต่ละวันจะมีกิจกรรมเสวนาเพื่อให้ข้อมูล โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยจากความตกลงการค้าเสรี(FTA) กรอบต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา หอการค้าไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น มาร่วมเป็นวิทยากร เช่น การเสวนาเรื่อง “กลยุทธ์การใช้ประโยชน์ FTA ในการส่งออก” / “ลดต้นทุนส่งออกสินค้าไทยด้วย FTA” /  “แบ่งปันประสบการณ์​การส่งออกในตลาดการค้าเสรี” /  “ช่องทางการส่งออกในตลาดการค้าเสรี” ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

        นอกจากกิจกรรมการเสวนาแล้ว ยังมีการออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป หัตถกรรม เสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องประดับ เป็นต้น ของเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนจาก 4 ภาคทั่วไทยกว่า 40 ราย  รวมทั้งการให้คำปรึกษาเรื่องเอฟทีเอและการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอแก่ผู้สนใจ ตลอดจนการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการที่มาร่วมงานอีกด้วย

                                     ……………………………………………………….

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน