สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมงาน ASEAN CIO FORUM ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมงาน ASEAN CIO FORUM ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย.2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันมาในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บูรไนดารุซซาลาม กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

และเนื่องด้วยปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนจึงได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น  เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ผลักดันให้เกิดการรับรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารระดับสูงในทุกภาคส่วน เพื่อจะได้รับทราบทิศทางความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้านดิจิทัลจากอาเซียนครบทุกประเทศ โดยมีผู้บริหารด้านไอซีทีจากอาเซียน 10 ประเทศ พร้อมด้วยทูตานุทูต ผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

  …………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : สหวัฏ  พิบูลย์ธนานนท์