สภาเกษตรกรฯร่วมลงนามสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก FTA ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

          เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2564 นายมนตรี ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นตัวแทนสภาเกษตรกรแห่งชาติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ว่าด้วยการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นร่วมกัน ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ระหว่าง กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานภาคีภาครัฐและเอกชน รวม 9 หน่วยงาน ได้แก่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  กรมปศุสัตว์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)  EXIM BANK  สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด  บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด  โดยนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

          ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กำหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด โดยตามมาตรา 20 กำหนดให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำนาจที่สำคัญ ได้แก่ รับผิดชอบด้านธุรการ และเป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวบรวม ศึกษา วิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด การประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร การจัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และการประสานดำเนินงานกับสภาเกษตรกรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี(FTA) ร่วมกับประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งส่วนใหญ่ภาคการเกษตรและเกษตรกรเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบมาก แม้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรโดยตรง แต่พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯได้นำความรู้ไปแนะนำให้กับกลุ่มองค์กรเกษตรกรในการเขียนโครงการและประสานเสนอโครงการผ่านหน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจากกองทุนฯไปดำเนินการ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนสุรินทร์วากิวครบวงจรเสนอโครงการผ่านกรมปศุสัตว์แล้วได้รับสินเชื่อไปดำเนินการ นอกจากนี้ กองทุนฯยังแต่งตั้งให้ผู้แทนสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆของกองทุนฯดังกล่าวด้วย  ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือในการปรับปรุงแนวทาง วิธีดำเนินงานของกองทุนฯ และร่วมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รวมทั้งขยายผลการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก FTA ได้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

……………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : อภิวัฒน์  มีลาภ