สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมหารือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรระดับตำบล

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2563 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​  กรมการปกครอง​  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมการพัฒนาชุมชน​  สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน​ ณ ห้องประชุม 202 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล​ และแนวทางความร่วมมือบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่ต่อไป

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์