ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

สภาเกษตรกรแห่งชาติ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ม.พะเยา

               เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านการศึกษาและการวิจัย ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้และความชำนาญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร ยกระดับการศึกษา รวมถึงทักษะเชิงวิชาการ และส่งเสริมงานวิจัยที่อยู่ในความสนใจของทั้งสององค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชนต่อไป

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1/2563

               เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ชี้แจงนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อครั้งเป็นประธานเปิดงาน “โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก” วันที่ 3 ต.ค.62 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กทม. , ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 , และการของบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 เป็นต้น

สภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับ วว.นำร่องเพิ่มมูลค่า “กล้วยไข่” ด้วย วทน.ผ่านโครงการ InnoAgri

               เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2562 นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ประชุม“โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (InnoAgri) เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ(กล้วยไข่)” ร่วมกับ กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อมผู้บริหาร นักวิจัย และเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ โดยนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่เป็นเกษตรกรไฮเทค ที่สามารถนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.) ที่เหมาะสมกับยุคสมัยมาใช้สําหรับลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ เพื่อยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และสร้างความยั่งยืนในการปลูกกล้วยไข่ด้วยการทำให้กล้วยไข่ต้นเตี้ย ขยายขนาดผล และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างมูลค่าใหม่จากใบกล้วยเป็นอาหารสัตว์ และจากต้นกล้วยเป็นปุ๋ย โดย วว.ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไข่ คือ การใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิตกล้วยไข่ : ผ่านการทำแปลง ทดลองสาธิตใน 3 พื้นที่ คือ อ.เมืองกำแพงเพชร อ.คลองขลุง และ อ.คลองลาน ซึ่งเป็น ชุมชนเกษตรนวัตกรรมที่คัดเลือกไว้แล้ว

……………………………………..

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน