ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ประธานสภาเกษตรกรฯ วอนภาครัฐ “บอกความจริง” เพาะปลูกได้หรือไม่ในวิกฤติน้ำครั้งนี้

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวด้วยความเป็นห่วงเกษตรกรว่า ขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ปีนี้เป็นปีที่สถานการณ์น้ำวิกฤตมากกว่าปีที่แล้วดูจากตัวเลขน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยเฉลี่ยเหลือ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ บางอ่างเก็บน้ำต้องใช้น้ำก้นอ่างแล้ว เชื่อว่าฤดูแล้งปีนี้จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาตามมาเยอะมาก จึงขอวิงวอนให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องรีบทำแผนรองรับวิกฤตนี้โดยด่วน (ปล่อยเสียงนายประพัฒน์)

สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนจัดนิทรรศการและนำผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพจากกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9

               เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 นายสุพจน์ ป้อมชัย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน เปิดนิทรรศการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ภายในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และกลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่ : Smart Agricultural Innovation for Next Generation รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน” ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น ทั้งทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีพลังงาน ในรูปแบบเชิงสาธิต มีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ นิทรรศการจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการจากองค์กรอิสระ และเครือข่ายเกษตรกร โดยสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ “ข้าว กข 43” จากกลุ่มเกษตรกรข้าวทุ่งเสือยิ้มลำพูน นำไปจำหน่ายภายในงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 พ.ย.62 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.

สภาเกษตรกรแห่งชาติขอเชิญนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563

               สภาเกษตรกรแห่งชาติขอเชิญนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการ “รับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ” เพื่อรับนักศึกษาที่เป็นบุตรเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกประเภทซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาตร์ จำนวน 75 คน ซึ่งจะเปิดรับสมัคร 2 รอบ ได้แก่ รอบ Protfolio เฉพาะ 17 จังหวัดภาคเหนือ 25 คน รับสมัครถึงวันที่ 15 พ.ย.62 รอบโควต้าและโครงการพิเศษทั่วประเทศ จำนวน 50 คน รับสมัครถึงวันที่ 17 ม.ค.63 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5352–0474

……………………………………..

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน