ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 

สภาเกษตรกรฯ หนุนทำการเกษตรเชิงคู่ เลี้ยงแพะ/แกะร่วมกับพืชหลักที่ปลูก เสริมรายได้ให้มั่นคง

               นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึง การสร้างความมั่นคงของภาคการเกษตรว่า ภาคการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยผลผลิตออกมาเกินความต้องการของตลาดทำให้เกิดราคาตกต่ำจนเกษตรกรหลายคนถอดใจ สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ปลูกปาล์ม ยางพารามาหลายชั่วอายุคนเกิดปัญหา เช่น ดินเสื่อม โรคเยอะ จากการดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิยมบริโภคเนื้อแพะ/แกะ มีความต้องการแพะ/แกะอย่างมาก การตลาดยังเปิดกว้าง จึงเกิดแนวคิดการทำเกษตรเชิงคู่เพื่อเสริมรายได้ซึ่งกันและกัน เลี้ยงแพะ/แกะร่วมกับพืชหลักด้วยทฤษฎีพึ่งพิงพึ่งพาวางแปลนจัดการสวน (ปล่อยเสียง นายสิทธิพร)

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตรังร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันโรคยางพาราใบร่วงชนิดใหม่ที่ระบาดในพื้นที่

               เมื่อวันที่ 22 พ.ย.62 นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมกับสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทยพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย สาขาย่านตาขาว เกี่ยวกับปัญหาการระบาดของโรคยางพาราใบร่วงชนิดใหม่ ซึ่งเกิดจากเชื้อราที่ขณะนี้กำลังระบาดรุนแรงในหลายจังหวัดของภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง โดยล่าสุดที่ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ซึ่งได้เร่งให้ความรู้ รวมทั้งให้แนวทางในการลงพื้นที่ทำงานป้องกันควบคุมการระบาดในแต่ละจังหวัด เนื่องจากเป็นโรคระบาดใหม่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราเดือดร้อนอย่างมาก ซึ่งใน จ.ตรัง พบระบาดแล้วในพื้นที่ 4 ตำบลของ อ.ย่านตาขาว ประกอบด้วย ต.โพรงจระเข้ , ต.นาชุมเห็ด , ต.หนองบ่อ และ ต.ทุ่งกระบือ เนื้อที่รวมแล้วประมาณ 400 ไร่ และอาจจะพบอีกในหลายอำเภอ ทั้งนี้ ทางการยางแห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการกำจัดเชื้อและควบคุมพื้นที่ที่ระบาดแล้วให้เร็วที่สุด โดยการใช้โดรนในการฉีดพ่นสารเคมี แต่เนื่องจากเป็นเชื้อชนิดใหม่และส่งผลเสียต่อพื้นที่ปลูกยางรุนแรง จึงต้องเร่งทำงานอย่างเร่งด่วนทั้งการกำจัดและควบคุม หยุดยับยั้งเชื้อ และต้องดูพื้นที่ใกล้เคียงทั้งการกำจัดและป้องกัน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและศึกษาไปด้วย ซึ่งหากได้ผลก็จะขยายผลพื้นที่อื่นๆที่เกิดการระบาดต่อไป

……………………………………..

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย
เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน