ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ MOU ม.เชียงใหม่ หนุนการพัฒนาการเกษตรด้านข้าว

               เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในงาน “ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายสุทิน ชฎาดำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรด้านข้าว นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรด้านข้าว ซึ่งมีกรอบความร่วมมือโดยใช้สายพันธุ์ข้าวพันธุ์กลายที่ได้จากการชักนำในเกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 FRK-1 , ข้าวสังข์หยดพัทลุงพันธุ์กลาย MSY-4 , ข้าวสังข์หยดพัทลุงพันธุ์กลาย OSSY-23 ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ ไปทดลองปลูกที่ จ.อุตรดิตถ์ และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการช่วยแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน จ.อุตรดิตถ์ ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาการปลูกข้าวที่ได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ไม่ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว และเป็นการนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับชาวนาในแต่ละพื้นที่

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมงาน ASEAN CIO FORUM ครั้งที่ 7

               เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมงาน ASEAN CIO FORUM ครั้งที่ 7 จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ASEAN CIO Association (ACIOA) ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย.2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันมาในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บูรไนดารุซซาลาม กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเนื่องด้วยปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนจึงได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ผลักดันให้เกิดการรับรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารระดับสูงในทุกภาคส่วน เพื่อจะได้รับทราบทิศทางความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้านดิจิทัลจากอาเซียนครบทุกประเทศ โดยมีผู้บริหารด้านไอซีทีจากอาเซียน 10 ประเทศ พร้อมด้วยทูตานุทูต ผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายกร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแจกจ่ายเกษตรกร

               เมื่อวันที่ 13 พ.ย.62 นายชลิต ทองมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายกได้ร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเกษตรกร พร้อมกับผู้แทนเกษตรกรจังหวัดนครนายก 40 ตำบล ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก โดยนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี การมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในครั้งนี้ เพื่อนำไปเพาะปลูกขยายเมล็ดพันธุ์และเป็นพืชผักสวนครัวสำหรับประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ประสานไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและราษฎรทั่วไปนำไปเพาะปลูกไว้กินเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ทั้งนี้ เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในครั้งนี้ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์บวบเหลี่ยม ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์ ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร ถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์ เบอร์ 1 ถั่วแขกสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 มะเขือเจ้าพระยา มะเขือยาว มะเขือกรอบขาว มะเขือเปราะ แตงกวา กวางตุ้ง โหระพา คะน้า และพริกขี้หนู บรรจุซอง 10 ชนิดพันธุ์ต่อชุด จำนวน 40 ชุด โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายกได้มอบให้ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลร่วมขับเคลื่อนเพาะปลูกเพื่อเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์และติดตามการเพาะปลูกในพื้นที่ระดับตำบล อย่างไรก็ตาม ผลจากการดำเนินงานสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้จำนวน 616 ราย แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ จำนวน 163,022 เมล็ด ครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อให้การดำเนินงานในปี 2563 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

……………………………………..

เสียง : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน