Weekly News EP.43 @ สิงหาคม 2566

Weekly News EP.43 @ สิงหาคม 2566 การประชุมเพื่อเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

Weekly News EP.42 @ กรกฎาคม 2566

Weekly News EP.42 @ กรกฎาคม 2566 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เชิญประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด ทำการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรกร ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และด้านเกษตรกรรมอื่น ๆ

ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565

ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ปีงบประมาณ 2565           พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 กำหนดให้มีสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัด ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกร ในการสะท้อนปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และพัฒนาการเกษตร ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  เพื่อให้มีกลไกในการปฏิบัติหน้าที่ จึงจัดให้มีคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรในระดับตำบล และระดับอำเภอทุกจังหวัด โดย ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่  รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรม แจ้งข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเร่งด่วนทางการเกษตร และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564   สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมรับฟังปัญหาเกษตรกรในพื้นที่           เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2564 นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พบเกษตรกรในตำบลนาโคก และตำบลกาหลง ร่วมกับประมงจังหวัดสมุทรสาครและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามและร่วมรับฟังปัญหาจากเกษตรกร โดยประเด็นปัญหาของเกษตรกร ประกอบด้วย ปัญหาการห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมง ทำให้จับสัตว์น้ำได้น้อยลงส่งผลให้มีรายได้ลดลง  , ปัญหาน้ำเสียบริเวณชายฝั่งทะเลในช่วงเดือน มิ.ย.- ส.ค. ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง , ต้องการขอพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในที่สาธารณะบริเวณชายฝั่งทะเลเพื่อให้มีรายได้เสริม , ปัญหาเกลือสมุทรราคาตกต่ำ ต้องการให้มีการประกันราคาเกลือ , ปัญหาการจัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ , ปัญหาด้านการตลาด ขาดการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ ประเด็นปัญหาของเกษตรกรดังกล่าวสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจะนำเสนอประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรต่อไป   สภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีร่วมเตรียมจัดงาน ทุเรียนทองผาภูมิและผลไม้จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมผลผลิต           เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 นางสมพร โพธิ์ธรรม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด(เซลส์แมนจังหวัด)ครั้งที่ 5/2564  […]