Weekly News EP18 @ มิถุนายน2565

-สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานร่วมกับ สศก. -สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมอบรมการผลิตไส้เดือนดินเพื่อใช้ในการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานร่วมกับ สศก.           เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวบรรยายพิเศษ “บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับสำนักเศรษฐกิจการเกษตร” และกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเมินผลและติดตามข้อเสนอเชิงนโยบาย” ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยนายฉันทานนท์  วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 595 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด   ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอแนะ/โครงการ/แผนงาน ให้กับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  และเพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการติดตามประเมินผลข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอแนะ/โครงการ/แผนงาน ให้กับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ           เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี 2565 และบรรยายในหัวข้อ “ทำไมต้องปลูกไผ่” ให้แก่เกษตรกรได้รับรู้ถึงพืชทางเลือกในการสร้างความเข้มแข็งให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยนายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ทำการกำนัน ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกษตรกรสามารถร่วมกันบริหารจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชนนำไปสู่การมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของไผ่” , “การใช้ประโยชน์จากไผ่เชิงเศรษฐกิจ” ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรม การพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ (อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพภาคทฤษฎี)มีเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้ความสนใจและมีจำนานไม่น้อยที่จะนำความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนาเพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งในชุมชนและครอบครัวต่อไป สภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตลาดออนไลน์ เกษตรกรผลิตได้ ขายเป็น”           เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 นางสาวปณิดา  โกฏเพชร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร […]