Weekly News EP14 @ พฤษภาคม 2565

– สภาเกษตรกรแห่งชาติหนุนสภาการประมงฯแนะยกร่าง ก.ม.ให้เกิดสภาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ชาวประมงระยะยาว – สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ปี 2565”

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติหนุนสภาการประมงฯแนะยกร่าง ก.ม.ให้เกิดสภาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ชาวประมงระยะยาว           นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงการประชุมหารือเพื่อพิจารณาประเด็นความซ้ำซ้อนของร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ….. กับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ นายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะทำงาน  พร้อมด้วยผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ , คณะกรรมการด้านประมง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่า ก่อนหน้านี้รับทราบข่าวสารเรื่องร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ….. มาบ้างแล้ว นับเป็นโอกาสดียิ่งที่รองอธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว ได้พาคณะทำงานมาหารือกัน ตนและผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นด้วยและสนับสนุนสภาการประมงฯ แต่ด้วยกฎหมายได้เสนอว่าให้จำกัดกรอบในการยกร่างกฎหมายเพื่อป้องกันเรื่องการทับซ้อนกับกฎหมายอื่นๆที่ออกมาก่อนหน้า และเน้นไปที่การทำให้เกิดสภาวิชาชีพของกลุ่มชาวประมง (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์  )   สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้  ปี 2565”           เมื่อวันที่ 12 […]

Weekly News EP.9 เมษายน 2565

– สภาเกษตรกรร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ตอนกลาง” – สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ – สภาเกษตรกรจังหวัดยะลาร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาทุเรียนคุณภาพสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 สภาเกษตรกรร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ตอนกลาง           เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2565 นายสิทธิพร  จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย ประธานสภาเกษตรกร หัวหน้าสภาเกษตรกร และพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้  เข้าร่วมหารือการขับเคลื่อนพืชกระท่อมตาม “โครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ตอนกลาง เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้” ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนพืชกระท่อมเพื่อการปฏิบัติ ตั้งแต่ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ สร้างอาชีพเสริม ส่งเสริมพืชกระท่อมสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล และนครศรีธรรมราช  และขยายสู่จังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ ต่อไป   สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรม “การจัดการความรู้ (Knowledge Management)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์            […]