ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562

 

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เตือนเกษตรกรอย่าเพิ่งปลูกกัญชาโดยไม่ได้ขออนุญาต

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “การประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนกัญชาพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดกาญจนบุรี” ณ หอสมุดรัชมังคลาพิเศษ จ.กาญจนบุรี โดยได้กล่าวว่า ได้เดินทางมาดูที่ทำแปลงเพาะพันธุ์ปลูกพืชสมุนไพรกัญชาของ จ.กาญจนบุรี พบว่ามีความพร้อมมากๆ หลังจากแปลงที่ จ.ลำปาง เสร็จสิ้น ทาง จ.กาญจนบุรี ก็เริ่มดำเนินการต่อทันที การก่อสร้างคงใช้เวลาดำเนินการไม่นานนัก ส่วนการขออนุญาตก็คงไม่มีปัญหาเพราะเจ้าหน้าที่เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้น การขออนุญาตคงจะไม่ยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมาเพราะสาธารณสุขเริ่มเข้าใจมากขึ้น รับฟังเสียงเกษตรกรมากขึ้น กรณีเกษตรกรถามว่าสามารถปลูกกัญชาได้หรือยัง ต้องขอแจ้งว่ายังปลูกไม่ได้ จะปลูกได้ก็คือต้องได้รับอนุญาตจาก ปปส.และจะขออนุญาตได้เกษตรกรต้องรวมตัวตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนร่วมกับหลายหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปลูกได้ในเชิงวิจัยทางการแพทย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม พืชสมุนไพรกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่แน่นอน ทั้งทางการแพทย์ หรืออื่นๆ โดยเฉพาะอาหารเสริม แต่ต้องมีกระบวนการจัดการที่ดีพอ การออกใบอนุญาตและใบกำกับอย่างชัดเจน ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติจะทำการศึกษาเรื่องนี้หลังมีการปลูกกัญชานี้แล้วจะรวบรวมแนวคิดเอกสารส่งไปยังรัฐบาลต่อไป

 

สภาเกษตรกรภาคใต้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้สู่การสร้างแนวทางความเข้าใจการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร”

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2562 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้สู่การสร้างแนวทางความเข้าใจการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 ส.ค.2562 ณ โรงแรมทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ได้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ สู่การนำเสนอโครงการภายใต้งบประมาณเพื่อการบูรณาการในการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อการบูรณาการในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในการจัดการพัฒนาแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร โดยในการอบรมมีการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลแบบมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนแผนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และนโยบายภาครัฐ” , “แนวทาง ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติการนำเสนอโครงการภายใต้งบประมาณเพื่อการบูรณาการในการดำเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ (Agenda) และงบประมาณเพื่อการบูรณาการในการพัฒนาเชิงพื้นที่ Area , “แนวทางการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อย่างมืออาชีพ เป็นต้น

 

สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลางจัด“การสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด”

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมใน “การสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโครงการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน และการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง โดยเป็นเวทีระดมความคิดร่วมกันของสภาเกษตรกรในภาคกลาง ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการกำหนดทิศทางการทำงานในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการร่วมกันค้นหาแนวทางในการขจัดอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานและการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งผลสำเร็จของงานต่าง ๆ เกิดจากความทุ่มเทเสียสละ เนื่องจากสภาเกษตรกรฯเข้าถึงและสามารถระบุเป้าหมายที่เป็นปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกรได้อย่างตรงประเด็น นอกจากนี้ ในแต่ละจังหวัดยังได้นำแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติจนเกิดผลงานเป็นรูปธรรม ได้แก่ ปัญหาด้านน้ำ ข้าว สับปะรด อ้อย มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ตลอดทั้งปัญหาการเช่าที่ดิน ฯลฯ มาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้ได้รับการพัฒนาตรงตามแผนงานโครงการของหน่วยงาน ในการสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม รวม 208 คน ซึ่งจะมีการประชุมขับเคลื่อนงาน การจัดเวทีการเสวนา เรื่องผลงานที่เกิดจากการนำแนวทางจากการประชุมร่วมกันไปปฏิบัติ และเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานในปี 2563 ต่อไป

……………………………………..