ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 11 กันยายน 2562

 

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มองรัฐบาลและชาวนาต้องเข้าใจปัญหาให้ตรงกัน

              นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562 ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งปัญหาออกเป็น 2 ข้อ ได้แก่ ปัญหาจากนโยบายของรัฐบาลและปัญหาจากตัวชาวนาเอง อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมฯได้ปรับความคิดให้ตรงกันทุกคนเพื่อให้เข้าใจปัญหาของชาวนาอย่างแท้จริงแล้วตกผลึกจนให้นำไปสู่การจัดทำแนวทางเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวส่งต่อยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เข้าใจปัญหาของชาวนาตรงกันต่อไป สำหรับข้อเสนอมีความเห็นว่าให้มีการจัดทำแผนแม่บทด้านข้าวในระดับจังหวัดเพื่อหาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อจะผลิตข้าวให้แตกต่างตามภูมินิเวศตนเองแล้วร่วมวิจัยพัฒนา , จัดทำแผนแม่บทน้ำสำหรับชาวนาเพื่อให้จัดการน้ำในชุมชนเองได้ , การมีมิสเตอร์อุตุนิยมฯทุกตำบล , การมีศูนย์ข้อมูลชาวนาไทย , การจัดมหกรรมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , ส่งเสริมการรวมกลุ่มทำการตลาดร่วมกันเพื่อสร้างอำนาจในการต่อรอง , ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อชาวนาควรลดลงเพื่อไม่ต้องนำรายได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากการขายข้าวไปชำระดอกเบี้ย เป็นต้น (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษจัดงาน “โมเดล กัญชา ราชธานีเจริญศรีโสธร”

              เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2562 ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน“โมเดล กัญชา ราชธานีเจริญศรีโสธร” และร่วมบรรยายเรื่องของกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อการพัฒนาและเพื่อการป้องกันรักษาโรค ณ โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจในระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพืชกัญชา เพื่อการป้องกันรักษาโรค และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ครอบคลุมในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพืชกัญชา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการขับเคลื่อนและพัฒนาพืชกัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรคและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

……………………………………..