สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ กับกรมเจรจาการค้าฯ ณ จ.ลำปาง / เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นางสาวปุณยา มณีรัตนบวรชัย รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่กับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นำทีมลงพื้นที่แปลงปลูกของเกษตรกรรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ ใน จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่

เพื่อรับทราบข้อมูลและความเห็นของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่(UPOV 1991) เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง CPTPP ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ต่อภาคเกษตรของไทย

                                          ……………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน