ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

สภาเกษตรกรแห่งชาตินำเกษตรกรเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานโล่รางวัลศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

               เมื่อวันพุธที่ 3 ก.ค.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะบุคคล และเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นซึ่งผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการ “คัดเลือกศูนย์สัมมาชีพต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานโล่รางวัลศูนย์สัมมาชีพต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ราย ได้แก่นายมโนชญ์ เทศอินทร์ ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ จ.พะเยา , นางชลาลัย ทับสิงห์ ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ จ.นครสวรรค์ , นายนิมิต ทักโลวา ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.อุดรธานี , นายวีระพล กมลรัตน์ ประธานศูนย์เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ แห่งประเทศไทย(สวนส่างฝัน) จ.อำนาจเจริญ , นายสัญญา หิรัญวดี ประธานศูนย์สัมมาชีพกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก จ.ภูเก็ต , นายอภิชาต ทองทะไว ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

 

สภาเกษตรกรฯย้ำ! อย่าวางใจในการทำลายล้าง ‘หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด’ เกษตรกรกว่า 40 จังหวัด เสียหายหนัก

               นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพืชไร่ ครั้งที่ 2/2562 มีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาคือการระบาดของ “หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด” ในประเทศไทยสำรวจพบพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดระบาดเกินกว่า 60% พื้นที่ 40 กว่าจังหวัดแล้ว อาทิ นครราชสีมา กาญจนบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ พิจิตร น่าน ลำพูน ฯลฯความเสียหายจำนวนไร่มีการตรวจสอบข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการพืชไร่ ครั้งที่ 2/2562 มีมติในที่ประชุมให้นำข้อเสนอ ได้แก่ ขอให้หน่วยงานภาครัฐจัดหางบประมาณกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด / ขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งจัดหางบประมาณเพื่อให้ความรู้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในระยะไข่และระยะตัวอ่อน / หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในการป้องกันการระบาด / ขอให้หน่วยงานภาครัฐโดย ก.เกษตรและสหกรณ์ดำเนินการผลิตตัวห้ำ – ตัวเบียน เพื่อนำปล่อยในพื้นที่ที่มีการระบาด / ขอให้หน่วยงานภาครัฐนำเข้าหรือผลิตสารฟีโรโมนเพื่อนำไปควบคุมตัวเต็มวัยของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด / หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งศึกษางานวิจัยผลิตสายพันธุ์ข้าวโพดที่ต้านทาน / ให้กรมวิชาการเกษตรเร่งรัดในการออกใบอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถนำเข้าสารเคมีที่ใช้กำจัดได้โดยตรง โดยจัดทำหนังสือข้อเสนอดังกล่าวต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาและส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป (ปล่อยเสียง นายเติมศักดิ์ )

……………………………………..