ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

สภาเกษตรกรฯร่วมกับกรมเจรจาการค้าฯจัดเสวนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6” ณ จ.สงขลา

               ระหว่างวันที่ 22 – 24 ก.ค.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่ร่วมกับน.ส.บุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการ “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 6” ณ จ.สงขลา โดยได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร “วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ” อ.จะนะ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาออก” แปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงเบา อ.สิงหนคร และ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมใยตาลสทิงพระ(กลุ่มโหนดทิ้ง)” แปรรูปผลิตภัณฑ์ตาลโตนด อ.สทิงพระ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้แจ้งให้กลุ่มเกษตรกรทราบถึงประโยชน์ของความตกลงการค้าเสรี(เอฟทีเอ) ในการขยายการส่งออกให้กับสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศต่างๆ ที่ไทยทำเอฟทีเอด้วย 13 ฉบับกับ 18 ประเทศ ส่วนใหญ่ได้ลดหรือยกเลิกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยแล้ว จึงเป็นโอกาสของสินค้าเกษตรไทยในการขยายตลาดและส่งออกไปยังประเทศเหล่านั้น และจัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจากเอฟทีเอ” , “ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดเอฟทีเอ” ณ โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีซ แอนด์ รีสอร์ท อ.เมืองสงขลา เพื่อให้ทราบข้อมูลเรื่องช่องทางการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอและการทำการตลาดต่างประเทศ (ปล่อยเสียง ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ )

 

สภาเกษตรกรจังหวัดตราดจัดประชุม พร้อมเชิญหน่วยงานภาครัฐรับทราบความต้องการของเกษตรกรนำสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

               เมื่อวันที่ 23 ก.ค.62 นายสว่าง ชื่นอารมณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 4 / 2562 โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยในการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งในที่ประชุมเรื่องการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการแหล่งน้ำสาธารณะ , เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับความต้องการด้านไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอทำให้เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ และยังพบมีบางพื้นที่ยังไม่มีการขยายเขตให้บริการ เป็นต้น จึงได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

……………………………………..