ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562

สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะเนื้อ

               เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทราบถึงแนวทางการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการพาณิชย์และทิศทางการตลาดแพะเนื้อไปได้ดี โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 40 คน อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการอบรมดังกล่าวมีเวทีเสวนา เรื่อง “ การเลี้ยงปศุสัตว์ร่วมในสวนยางพารา/สวนปาล์มน้ำมัน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงแพะให้ได้คุณภาพ ” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ที่มีความรู้และผู้ที่ปฏิบัติจริง

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การเตรียมการขอรับการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563”

               ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมการขอรับการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563” ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริหารและหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการปฎิบัติการขอรับจัดสรรงบประมาณและแนวทางการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ในการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563 เนื่องจากเป็นปีงบประมาณแรกของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณ โดยในการสัมมนามีวิทยากรจากสำนักงบประมาณ และ กรมบัญชีกลาง มาให้ความรู้ ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล สามารถรองรับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (7) ได้ ด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณระบบ GFMIS โดยในการจัดทำแผนงานโครงการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด(สกจ.)ทั่วประเทศ สามารถเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเหมือนกับหน่วยงานราชการได้ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ซึ่งความคาดหวังคือคำของบประมาณของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างมากในอนาคต จึงขอให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงานโครงการฯตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณระบบ GFMIS อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรได้อย่างแท้จริง สำหรับการจัดสัมมนาดังกล่าวได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านทางยูทูปให้พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมรับรู้แนวทาง ขั้นตอน และวิธีปฎิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีเตรียม MOU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่

              นายเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ดำเนินโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรจังหวัดราชบุรี เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าว” และพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดตัวข้าวสารพันธุ์ใหม่ ในวันที่ 8 ก.ค.2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นลู่ทางด้านการตลาดของพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานการวิจัย นวัตกรรมการผลิตข้าวคุณภาพสู่เกษตรกร และนำเสนอผลงานการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวในอนาคต

……………………………………..