สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุม ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โดยในการประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา กรณีปัญหาและข้อบกพร่องของระบบเกษตรพันธสัญญา , ความคืบหน้าแนวทางการศึกษาเพื่อประกอบการจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและการสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร , การรับพระราชทานโล่รางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สรุปผลการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำตามข้อเสนอสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช , การขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ , ข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุกรณีดำรงตำแหน่งต่างๆในสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ

…………………………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน