คุยกับสภาเกษตรกร ประจำวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562