คุยกับสภาเกษตรกร ประจำวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562