คุยกับสภาเกษตรกร ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562