พิธีลงนาม MOU ระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยรังสิต

                       

                           เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.45 น.  พิธีลงนามความร่วมมือการใช้กัญชา เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรค และประโยชน์ทางการแพทย์  ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต  พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ น.ส.ปุณยา รัตนบวรชัย รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภา และวิชาการ นายมนตรี ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตร คณาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญ ด้านกัญชาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

การลงนามความร่วมมือมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานบูรณาการทุกขั้นตอน อาทิ ด้านการเพาะปลูก การผลิต การศึกษาวิจัย การฝึกอบรม การบำบัดรักษาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม อันเป็นสมุนไพรไทยตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  โดยจะการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการอนุญาตให้ใช้กัญชา กัญชง และกรท่อม เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรค และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และถูกต้องตามหลักกฎหมาย  ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันสร้างองค์ความรู้และการผลิตบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถมรด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนา การบำบัดรักษาทางการแพทย์ และการเกษตรกรรม กัญชา กัญชง และกระท่อม ให้เป็นเลิศและเป็นผู้นำทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย

อนึ่ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐซึ่งมีหน้าที่การดูแลเกษตร ทั่วประเทศมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องเกษตรกร ซึ่งรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการมีส่วนร่วมเพื่อการเพาะปลูกกัญชานำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรืองานวิจัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายใต้เงื่อนไขแห่งกฎหมาย ทั้งนี้อาจเสนอโมเดล หรือรูปแบบโครงการนำร่อง 4 ภาค ซึ่งจะต้องพิจารณาประสานความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ออกแบบระบบการบริหารจัดการ เพื่อดูแลและประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกลุ่มเกษตรกร (วิสาหกิจชุมชน) ภายใต้การจัดตั้ง “ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพาะปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ”

…………………………………………………………….

ข่าวและภาพ      :  ทีมเจ้าหน้าที่สำนักกิจการสภาและวิชาการ

อำนวยการข่าว   :  นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ