ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติขอให้รอกฎหมายกัญชา I15 กพ.นี้เข้าพบที่ปรึกษารัฐมนตรี ก.สาธารณสุข เพื่อหารือมีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากที่มีการสื่อสารกันมากเรื่องการปลูกกัญชาได้ใน 90 วันนั้น ในบทเฉพาะกาลกฎหมายที่มีการแก้ไขมีอยู่หนึ่งมาตราเขียนว่าภายใน 90 วันหลังจากที่กฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะนิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เช่น คนป่วยรักษาตนเอง คนปลูก คนสกัดยา จะให้ทุกคนมาแจ้งจดทะเบียน แต่ตอนนี้ต้องรอกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 15 ก.พ.2562 จะเข้าพบ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อสอบถามและหารือขั้นตอนในการไปจดทะเบียนดังกล่าวว่าทำอย่างไร และสภาเกษตรกรแห่งชาติจะเป็นเจ้าภาพในการดูแลคัดกรองนำคนไปยื่นจดทะเบียน (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562

               เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมเวทีประชาคมภายใต้โครงการ “จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้การดำเนินโครงการฯเป็นการคัดเลือกเป้าหมาย คือคัดเลือกอำเภอละ 1 ตำบล โดย อ.ดอนสัก ได้คัดเลือก ต.ไชยคราม เข้าร่วมโครงการ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ผู้นำชุมชน สะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในตำบล ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ปัญหาสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม และนำประเด็นปัญหาทั้ง 5 ด้าน มาสังเคราะห์ข้อมูล แล้วจัดทำแผนเชิงนโยบายเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการประสานงานและบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับภาคเกษตรกรรมต่อไป

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเปิดงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก พฤกษาตะวันออก” ครั้งที่ 13 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

               ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมเปิดงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี “พฤกษาตะวันออก” ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 17 ก.พ.2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ จ.ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการผลิตการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ส่งเสริมการพัฒนาการผลิต การเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกไม้ประดับและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีด้วย โดยประชาชน ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการและการจัดบูธ ไม้ดอกไม้ประดับ พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 13 กว่า 225 บูธ ได้จนถึงวันที่ 17 ก.พ.2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

……………………………………………………