ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

 

สภาเกษตรกรฯย้ำราชการต้องไม่ลืมเจตนารมณ์กฎหมาย “กัญชา”

               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่เปิดทางให้ใช้พืชกัญชา–กระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 ก.พ.2562 สิ่งที่กังวัลใจคือขั้นตอนการขึ้นทะเบียน เกษตรกรที่รักษาตนเอง ญาติพี่น้องและเครือข่ายด้วยพืชกัญชาให้รีบทำเอกสารประวัติของผู้ป่วยบันทึกเป็นทางการแล้วจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน แล้วเข้าไปหารือกับส่วนราชการเพื่อที่จะเตรียมการทำโครงการเสนอ โดยต้องพยายามขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 30 วัน อีก 60 วันสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ หากไม่เสร็จสิ้นหลังจาก 90 วันไปแล้วจะกลายเป็นบุคคลผิดกฎหมาย (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)

สภาเกษตรกรฯอุดรธานี แก้ไขปัญหาภาคเกษตรด้วยน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการตลาดด้วยระบบขายสินค้าออนไลน์

               เมื่อวันที่ 25 ก.พ.62 นายบุญศรี สุขวาปี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี สมัยสามัญ ครั้งที่1/2562 ได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรในพื้นที่เสนอปัญหาและความต้องการจากการจัดเวทีรับฟัง 20 ตำบล พื้นที่ 18 อำเภอ พบว่าเกษตรกรมีปัญหาด้านแหล่งน้ำ และการตลาดมากที่สุด ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ปัญหาแหล่งน้ำให้เกษตรกรด้วยระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ และแก้ปัญหาการตลาดด้วยการอบรมพัฒนาทักษะการขายสินค้าออนไลน์แก่เกษตรกรที่มีผลผลิตทางการเกษตรแล้ว สำหรับแนวทางการดำเนินงานระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์นั้นได้ประสานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการอบรมการขายสินค้าออนไลน์ดำเนินการประสานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ซึ่งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองเรื่องนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีจะดำเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

 

……………………………………………………