ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

สภาเกษตรกรฯเดินหน้าดันบุตรหลานเกษตรกรศึกษาต่อ ม.แม่โจ้ สมัครตั้งแต่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค.นี้

               ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อปีการศึกษา 2561 มีบุตรหลานของเกษตรกรทั่วประเทศที่สมัครผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 111 คน 14 คณะ นับเป็นความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติยังคงสานต่อซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเปิดรับสมัครทายาทเกษตรกรที่จบการศึกษา ม.6 , ปวช. เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เลือกเรียนได้ 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเชียงใหม่ แพร่ และชุมพร สมัครผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด(สกจ.) ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 ติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด โดยสภาเกษตรกรจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันที่ 1 เม.ย.2562 และจะประกาศผลวันที่ 24 เม.ย.2562 ทางเว็บไซต์ www.admissions.mju.ac.th หากเกษตรกรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5311 – 2937 หรือ 09 – 9384 – 6627

 

สภาเกษตรกรฯร่วมกับกรมเจรจาการค้าฯพบเกษตรกรแม่ฮ่องสอน เพิ่มศักยภาพในยุคการค้าเสรี

               ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ภายใต้โครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ โดยจะเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าไปตลาดโลกด้วยเอฟทีเอที่ไทยมีกับประเทศต่างๆ โดยได้ดำเนินโครงการไปแล้ว 2 ครั้ง คือ จ.อุดรธานี และ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดี จึงดำเนินการต่อยัง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจากเอฟทีเอ” และ “ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดต่างประเทศ” ให้กับเกษตรกรจำนวน 80 คน ในวันที่ 7 ก.พ.2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ธารา เน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ เช่น กาแฟ ถั่วลายเสือ งาดำ และธัญพืช เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตการค้าเสรี การใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอ กฎระเบียบทางการค้า มาตรการทางภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี และการเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มาเข้าร่วม

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดงาน “สืบสานประเพณี วัฒนธรรมเกษตรกร 3 วัฒนธรรม 3 ภาษา ชาวนาผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์”

               สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามรอยพ่อชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านน้ำพุ และ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4) ขอเชิญเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของเกษตรกร 3 วัฒนธรรม 3 ภาษา ชาวนาผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย และร่วมทำพิธี “สู่ขวัญควาย กิ๋นข้าวใหม่ สามภาษาหัวใจเดียวกัน” ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 7 ก.พ.2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามรอยพ่อชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านน้ำพุ หมู่ 3 ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

……………………………………………………