ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 30 มกราคม 2562

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 30 มกราคม 2562

ประธานสภาเกษตรกรฯเผยผลการเยือนเวียดนามเพื่อเห็นของจริง การปรับตัวของเกษตรกรในการเข้าร่วมภาคียูพอพและ CPTPP

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการเยือนกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามชกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 21-23 ม.ค.62 ได้ไปดูในเรื่องการพัฒนาด้านการเกษตร การวิจัยพัฒนา การปรับตัวของเกษตรกร ผลกระทบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ในการที่เวียดนามเข้าเป็นภาคีของยูพอพ 1991 และภาคี CPTPP ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชากำลังจะผลักดันประเทศไทย เพื่อจะได้เห็นของจริงดีกว่ามานั่งจินตนาการ ( ปล่อยเสียง นายประพัฒน์ )

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมงาน “สานพลัง ปฏิรูปภาคเกษตรไทย” เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร ณ เมืองทองธานี

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมงาน “สานพลัง ปฏิรูปภาคเกษตรไทย” ในโอกาสครบรอบ 52 ปี ธ.ก.ส. ณ อิมแพค ฮอลล์ 7 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาในหัวข้อ ‘การปฏิรูปภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน’ การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตรไทย ในปี 2562 โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ในการพัฒนาภาคการเกษตรใน 3 ด้าน คือ ปรับ เปลี่ยน และพัฒนา ซึ่งมีผู้แทนเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการเกษตรจากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานด้านการปฏิรูป ทั้งการบริหารจัดการหนี้ โมเดลการปรับ เปลี่ยน พัฒนา เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรกรรม และช่องทางการตลาดยุคใหม่ มีทายาทเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMAEs เกษตรรุ่นใหม่ นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาร่วมโชว์และแชร์ความคิดในการผลิต การใช้เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศด้วย

 

……………………………