สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมงาน “สานพลัง ปฏิรูปภาคเกษตรไทย” เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร ณ เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายภาสันต์ นุพาสันต์  ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เข้าร่วมงาน  “สานพลัง ปฏิรูปภาคเกษตรไทย” ในโอกาสครบรอบ 52 ปี ธ.ก.ส. ณ อิมแพค ฮอลล์ 7 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาในหัวข้อ ‘การปฏิรูปภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน’​ การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตรไทย ในปี 2562 โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา  ในการพัฒนาภาคการเกษตรใน 3 ด้าน คือ ปรับ เปลี่ยน และพัฒนา ซึ่งมีผู้แทนเกษตรกร  เกษตรกรรุ่นใหม่ สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการเกษตรจากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน  ซึ่งภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานด้านการปฏิรูป ทั้งการบริหารจัดการหนี้ โมเดลการปรับ เปลี่ยน พัฒนา เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรกรรม และช่องทางการตลาดยุคใหม่ มีทายาทเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMAEs เกษตรรุ่นใหม่ นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาร่วมโชว์และแชร์ความคิดในการผลิต การใช้เทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศด้วย

………………………………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : สมชาย มารศรี

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต