ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 16 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 16 มกราคม 2562

สภาเกษตรกรฯชี้ กระทรวงพาณิชย์ / กระทรวงพลังงาน เล่นละครแก้ปัญหาน้ำมันปาล์ม

               นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากโครงการมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยการใช้น้ำมันปาล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) ให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ(CPO) ส่วนเกินจำนวน 160,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท ส่งที่ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าบางปะกงด้วยวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนดของ กฟผ. เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง หน่วยที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา และให้กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการจัดหาน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ. ที่ผ่านมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นราคาผลปาล์มอยู่ที่ 2.5 – 2.6 บาทต่อกิโลกรัม แต่ ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 ผลปาล์มขายได้ 3.30 บาทต่อกิโลกรัม ถ้าเข้าร่วมโครงการแล้วขายได้ 3.20 บาท มองได้ว่าแค่เล่นละครหลอกเพื่อถ่วงเวลา โดยเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 กระทรวงพาณิชย์เซ็นต์ MOU.ร่วมกับกระทรวงพลังงานทั้งที่ผ่านมติ ครม.แล้ว แต่เห็นด้วยหากกระทรวงพลังงานซื้อน้ำมันซีพีโอเพราะราคาใกล้เคียงกับตลาดจะเป็นการช่วยโรงสกัดและโรงงานได้

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกรมเจรจาฯ จัดสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2”

               เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2” ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ โรงแรมแคนทารี 304 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรไทย พร้อมรุกตลาดการค้าเสรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ กระตุ้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำมาปรับใช้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรี เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกษตรกรแปรรูปผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และพัฒนาตนเองจากผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการ และเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงต่อกฎเกณฑ์การค้าใหม่ๆของโลก และเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเน้นสินค้าสมุนไพร ขิง ข่า กระชาย ไผ่ ไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ ซึ่งมีเกษตรกรจาก จ.ปราจีนบุรี นครนายก ตราด สระแก้ว และฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนากว่า 160 คน

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดสัมมนา “แนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ภาคกลาง” 19 ม.ค. ณ จ.ลพบุรี

               คณะกรรมการด้านข้าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดจัดสัมมนา “แนวทางการพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ภาคกลาง” ในวันเสาร์ที่ 19 ม.ค.2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวนาให้สามารถขับเคลื่อนการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ ให้มีปริมาณข้าวที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด การผลิตข้าวอินทรีย์เป็นทิศทางที่สามารถตอบโจทย์ด้านการผลิต การตลาดได้ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนแนวทางแล้วเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแนะนำ ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาดำเนินการผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาดี มีรายได้เพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ด้วยเป้าหมายเกษตรกร ผู้นำเกษตรกร ผู้แทนองค์กรเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน

……………………………………………………