สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกรมเจรจาฯ จัดสัมมนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2”

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2” ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ โรงแรมแคนทารี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ กระตุ้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำมาปรับใช้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรี เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกษตรกรแปรรูปผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และพัฒนาตนเองจากผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการ และเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงต่อกฎเกณฑ์การค้าใหม่ๆของโลก และเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเน้นสินค้าสมุนไพร ขิง ข่า กระชาย ไผ่ ไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ ซึ่งมีเกษตรกรจาก จ.ปราจีนบุรี นครนายก ตราด สระแก้ว และฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน

……………………………………………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ :  วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต