ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

 

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการค้าอิสราเอลเข้าหารือสภาเกษตรกรแห่งชาติถึงแนวทางถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอิสราเอลกับเกษตรกรไทย

          เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 นายดะกัน อโลนี ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอล เข้าพบนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรระหว่างประเทศอิสราเอลกับเกษตรกรไทย โดยในเบื้องต้นทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการจัดเวทีให้มีการพบกันโดยทางประเทศอิสราเอลจะจัดให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีระบบจัดการน้ำ การจัดการฟาร์ม เพื่อการเกษตรมาประเทศไทยเพื่อพบกับผู้นำเกษตรกรของไทย โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะจัดหาเกษตรกรที่สนใจตรงกับเทคโนโลยีของประเทศอิสราเอลมาพบกับผู้ประกอบการดังกล่าว ในวันที่ 29 มกราคม 2562

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์? ” 20 ธ.ค.นี้

          สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานโครงการสัมมนา การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และภาคเกษตรกรรม “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์?” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค.61 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องไมดาส บอลลูม โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต หลักสี่ กรุงเทพฯ แบ่งการอภิปรายเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคเช้าอภิปราย เรื่อง “ความหลากหลายของสายพันธุ์กัญชาและสรรพคุณทางยา รวมทั้งภูมิปัญญาในการอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์” โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอภิปราย โดย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาคบ่ายอภิปราย เรื่อง “การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์กัญชาของผู้ป่วยและเกษตรกรไทย” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต , นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) และ เลขาธิการป.ป.ส. หรือผู้แทน ดำเนินการอภิปรายโดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้สนใจการสัมมนาโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 561 -2798 ต่อ 20 , 21 หรือติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กสภาเกษตรกรแห่งชาติ www.facebook.com/NFCThailandOfficial หรือเว็บไซต์ www.youtube.com ค้นหา NFCOfficialThailand

 

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2561 19 ธ.ค.นี้

          สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 7/2561ในวันที่ 19ธ.ค.61 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพ ฯ โดยในการประชุมจะเสนอความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วงระยะที่ 1 / ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. …. / ความคืบหน้าผลกระทบจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ. 2560 / ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. …./ และมีการพิจารณาเรื่อง การสนับสนุนโรงเพาะชำกล้าไม้ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจของรัฐบาล

…………………………