ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

สภาเกษตรกรฯเข้าร่วมรับฟัง “การปรับตัวของชาวนาไทยยุคหลังนโยบายจำนำข้าว ปี 2557”

          เมื่อวันที่ 29 พ.ย.61 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การปรับตัวของชาวนาไทยยุคหลังนโยบายจำนำข้าว ปี 2557” โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง หัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) พญาไท กรุงเทพฯ ได้ศึกษารูปแบบ บทเรียนและเงื่อนไขการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่จริง พบว่ารัฐได้กำหนดนโยบายเข้าไปแทรกแซงต่อวิถีชีวิตและสภาพการผลิต และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะมีผลกระทบต่อการผลิตข้าวและชาวนาโดยตรง นอกจากนั้นเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อชาวนาคือการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด จำนวนเกษตรกร และสภาพภูมิอากาศ สำหรับการปรับตัวของชาวนามีทิศทางคือ ชาวนาที่ทำในเชิงธุรกิจจะปรับตัวสู่ชาวนาแบบเกษตรพันธสัญญา ชาวนารายย่อยยังไม่มีการปรับตัวแต่จะมุ่งการลดต้นทุนการผลิต การปลูกข้าวอินทรีย์ และมีบางส่วนที่เปลี่ยนไปทำการเกษตรอย่างอื่น รวมทั้งเลิกทำนาไปประกอบอาชีพอื่น

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงานสัมมนาสานสัมพันธ์วัฒนธรรมและธุรกิจไทย – ชานซี

          เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานสัมมนา “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมและธุรกิจไทย – ชานซี หรือ 2018 Belt and Road Fair of Shaanxi Specialties” ณ โรงแรมแชงกรีล่า กทม. โดยนางฉาง หยานหลิง รองอธิบดีกรมการคลังมณฑลซานซี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างมณฑลชานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน กับประเทศไทยโดยสมาพันธ์พลเมืองฐานราก , สมาคมไทย-จีน , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , สภาเกษตรกรแห่งชาติ , กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาทางการผลิต และจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรระหว่างกัน และมีการเจรจาการค้าระหว่างนักธุรกิจของทั้งสองประเทศ โดยฝ่ายจีนมีทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 30 บริษัท ฝ่ายไทยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 30 แห่ง เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ฉันท์มิตรภาพที่ดีทั้งในด้านวัฒนธรรม การค้าและการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ประเทศ ด้วย

 

สภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้วจัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

          เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดเวทีเสวนา “การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของ จ.สระแก้ว” ในประเด็น การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำสำหรับลุ่มน้ำขนาดเล็กตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดเวที นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้วได้ลงพื้นที่จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 และปี 2561 เป็นเวลา 3 ปี ทำให้ทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของเกษตรกร/ประชาชนที่ทำการเกษตรในพื้นที่จังหวัดทั้ง 9 อำเภอ โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรใน อ.ตาพระยา และ อ.โคกสูง การจัดเวทีเสวนาดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกร/ประชาชนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำชุมชนแบบมีส่วนร่วม รวมถึงให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ประชาชนตระหนักให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันอุบัติเหตุและเป็นการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการแหล่งน้ำทั้งตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้นเองทำให้ชุมชนมีแหล่งน้ำสะอาดเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร รวมทั้งสามารถเป็นแหล่งรับน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้งได้

 

………………………………………………….