ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

สภาเกษตรกรแห่งชาติย้ำจุดยืนร่าง พรบ.ปาล์มฉบับเกษตรกรที่แท้จริง

               เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะ ได้เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือยืนยันร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม พ.ศ…. ฉบับของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยืนยันในประเด็นโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ กองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่แก้ไขให้มีแหล่งรายได้จากเงินงบประมาณแหล่งเดียว , องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ , รวมถึงในหมวด 4 ที่กำหนดให้เกษตรกรต้องปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่เหมาะสมตามเขตการปลูกของกระทรวงเกษตรฯ และในหมวด 5 ผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเป็นการทำให้ร่างเดิมกำหนดเป็นโครงสร้างของอุตสาหกรรมปาล์มทั้งระบบ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ช่วยให้สามารถควบคุมความสมดุลปาล์มน้ำมัน ป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม ควบคุมการนำผ่านแดน และยังทำให้รัฐบาลสามารถมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีได้ทั้งระบบ แต่กลับไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเมื่อขับเคลื่อนตามกระบวนการออกกฎหมายแล้วต่างไปจากเจตนารมณ์ จึงต้องยืนยันจุดยืน และหวังว่าทุกภาคส่วนจะรับฟัง

สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งส่งเสริมเกษตรกรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0

               เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.61 นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดการประชุมเสวนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลปี 2562 ในหัวข้อ “ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตร 4.0” ณ ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรจำเป็นต้องใช้หลักการตลาดนำการผลิตเพื่อป้องกันปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เกษตรกรจะต้องบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมนำนวัตกรรม เทคโนโลยีการ- เกษตรมาใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และศึกษาช่องทางการตลาดโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการจำหน่ายสินค้า โดยการเสวนาดังกล่าวมีผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลจากทั้ง 8 อำเภอเข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า 120 คน

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกร ระวังเหตุน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก แนะเกษตรกรควรจัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ

               นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ระยะนี้ในพื้นที่ จ.ตรัง มีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.รัษฎา ห้วยยอด นาโยง ย่านตาขาว จึงขอให้เกษตรกรระมัดระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรจัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ไม่ควรปล่อยให้น้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ ส่วนพืชสวนเกษตรกรควรดูแลสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในสวน ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วง ลูกยางเน่าในยางพาราและอันตรายอื่นๆที่เกิดจากฝนตกหนักและน้ำฝนที่ตกสะสมด้วย

………………………………………………….