สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาการแพทย์แผนไทยยื่นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรา 5 ประกอบร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และคณะ  เข้ายื่นหนังสือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรา 5 ประกอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวมทั้งขอบคุณและให้กำลังใจนายสมชาย แสวงการ และคณะ ที่ได้มีการผลักดันร่าง พ.ร.บ. เพื่อปลดล็อกกัญชาและกระท่อมเป็นยารักษาโรคได้ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1  โดยนายสมชาย แสวงการ และนายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือดังกล่าว

………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต