สภาเกษตรกรฯประชุมร่วมกับกรมประมงเพื่อหารือพิจารณาประเด็นความซ้ำซ้อนของร่าง พ.ร.บ.สภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ….. กับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายศรีสะเกษ  สมานรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายศรัณย์พงศ์  ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายชยพล  ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมหารือเพื่อพิจารณาประเด็นความซ้ำซ้อนของร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ….. กับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ นายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะทำงาน  ร่วมด้วยคณะกรรมการด้านประมง สภาเกษตรกรแห่งชาติ , สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน  , สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย , สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นด้วยและสนับสนุนสภาการประมงฯ แต่ด้วยกฎหมายได้เสนอกรมประมงให้จำกัดกรอบในการยกร่างกฎหมายเพื่อป้องกันเรื่องการทับซ้อนกับกฎหมายอื่นๆที่ออกมาก่อนหน้านั้น และเน้นไปที่การทำให้เกิดสภาวิชาชีพของกลุ่มชาวประมง

…………………………………………………………

ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

ภาพ : ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง / สมชาย  มารศรี

อำนวยการข่าว : อภิวัฒน์  มีลาภ