ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สภาเกษตรกรฯเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

          นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำเสนอแนวทางการป้องกันการระบาดเชื้อไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ต.ค.61 3 ข้อ ได้แก่ ขอให้มีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบการนำเข้าท่อนพันธุ์จากประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางชายแดน ขอให้มีมาตรการตรวจสอบการนำเข้าหัวมันสดบริเวณด่านศุลกากร ด่านตรวจพืชและโรงงานที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ขอให้มีมาตรการตรวจสอบเข้มงวดต่อพืชร่วมอาศัยของเชื้อไวรัสใบด่างที่นำเข้าผ่านด่านศุลกากรและด่านตรวจพืชชายแดน ซึ่งในวันที่ 19 ต.ค.61 ได้มีหนังสือตอบรับจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบให้รองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการต่อไป ( ปล่อยเสียงนายเติมศักดิ์ )

สภาเกษตรกรฯเสริมทัพร่าง พ.ร.บ.ข้าวฯ ฉบับ สนช.

          เมื่อวันที่ 19 พ.ย.61 นายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….. เข้ายื่นข้อเสนอตามความเห็นของสภาเกษตรกรต่อร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ….. ณ ทำเนียบรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยได้กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติมีความห่วงใยเรื่องข้าว ชาวนา ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และมีความเห็นว่ามีหลายประเด็นที่ควรเพิ่มเติมเพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (ปล่อยเสียงนายสมศักดิ์)

………………………………………………….