ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 

สภาเกษตรฯ ตั้งองค์กรดันกัญชาถึงมือเกษตรกร 

          เมื่อวันที่ 12 พ.ย.61 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เข้าประชุมเครือข่ายที่สนใจเรื่องกัญชารักษาโรค ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ โดยมีแพทย์ และผู้มีความรู้ความชำนาญ ที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชาเพื่อรักษาโรค เครือข่ายนี้มีแนวคิดมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อน ไปในทิศทางเดียวกัน ตรงกับแนวทางของสภาเกษตรกรฯซึ่งต้องการให้เกษตรกรเข้าถึงการใช้ประโยชน์ในการรักษา  จึงเห็นควรจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อขับเคลื่อนร่วมกันผลักดันนโยบายให้เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ในชื่อกลุ่มองค์กรว่า “แคนนาบิส เพื่อการป้องกัน รักษาโรค (MEDICAL CANNABIS ORGANIZATION)”  (ปล่อยเสียงนายประพัฒน์)

 

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีออนไลน์และการรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน ” 2 รุ่น

          เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีออนไลน์และการรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน” สำหรับบุคคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด จำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรม เค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. โดยรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 9 – 11 พ.ย.61 ,  รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 16 – 18 พ.ย.61 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการใช้งานในระบบบัญชีการเงินและงบประมาณออนไลน์ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้ผู้จัดทำบัญชีของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด สามารถนำข้อมูลงบประมาณปี 2562 ขึ้นระบบงานออนไลน์ในระบบบัญชีของแต่ละสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และสามารถปิดงบการเงินประจำเดือนและประจำปีได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การยืมเงิน การบัญชีและงบประมาณ พ.ศ.2555 กฎ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรตามเป้าหมายแห่งการจัดตั้งองค์กรต่อไป

………………………………………………….