สภาเกษตรฯ Channel – ทส.เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ โดยได้ชี้แจงถึงแนวทางความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ