ภาคเกษตรกรเลื่อนยื่นหนังสือถึงนายกฯจากวันที่ 24 เป็น 31 ก.ค.นี้

จากความเดือดร้อนของภาคเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 จากเดิมที่กำหนดค่าใช้จ่ายแบบเหมาร้อยละ 80-85 แต่ได้กำหนดใหม่เป็นร้อยละ 60 นำสู่การจัดประชุมผู้แทนเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ที่เดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าว เพื่อหารือทางออกร่วมกันเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และในที่ประชุมได้มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ประทีปะวณิช ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมกับตัวแทนเกษตรกรยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล  นั้น  นายณัฐวุฒิ  ประทีปะวณิช ในฐานะผู้แทนเกษตรกร ได้แจ้งว่า เมื่อนำเรื่องความเดือดร้อนและเรื่องแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบเกษตรกรจาก พรฎ.ดังกล่าวปรึกษากับภาคเกษตรกรและเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทำให้ต้องเตรียมการให้รอบคอบ และนัดแนะกับภาคเกษตรกรและตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ โดยลงความเห็นกันว่าจะขอเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจากวันที่ 24 กรกฎาคม 2561เลื่อน เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 10.00 น.แทน

…………………………………………………………………..

ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย

ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์