เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมกล่าวรายงาน เรื่องสภาเกษตรกรส่งเสริมการปลูกไผ่ในเขตป่าสงวนเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูลทรัพย์ กล้าวิกรณ์ ตำแหน่งเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมกล่าวรายงาน เรื่องสภาเกษตรกรส่งเสริมการปลูกไผ่ในเขตป่าสงวนเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแต่ต้องนำมาแปรรูปเพื่อเป็นอุตสาหกรรมและเชื่อมตลาด online และการท่องเที่ยวของจังหวัด