สภาเกษตรฯ Channel – สภาเกษตรกรฯ มองภาครัฐไม่บูรณาการงานกัน ระบบจัดการปาล์มน้ำมันจึงยังไม่พร้อมใช้ EP.6