18 เกษตรกรรมธรรมชาติที่พิจิตร

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “เกษตรกรรมธรรมชาติที่พิจิตร”
วิชา : การจัดกระบวนการเรียนรู้
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
แนวคิดการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของคนพิจิตรในการแก้ปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการเกษตรที่ช่วยพัฒนาเกษตรกรจนสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)