14 สถานการณ์การนำเข้าสารเคมีและการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “สถานการณ์การนำเข้าสารเคมีและการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช”
วิชา : วิถีเกษตรอินทรีย์
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
วิเคราะห์สถานการณ์เกษตรปลอดภัยโดยนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี นำเสนอสถานการณ์การนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช สถานการณ์ทิศทางการใช้สารเคมี การผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์ในประเทศและต่างประเทศ ผลการตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรในท้องตลาดเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด คุณค่าและมูลค่าของผลผลิตเกษตรอินทรีย์ การขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์โดยเน้นกลไกภาคประชาชน ช่องทางการตลาดอินทรีย์รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)