13 เกษตรประณีต 1 ไร่ ไม่ยากไม่จน

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “เกษตรประณีต 1 ไร่ ไม่ยากไม่จน”
วิชา : วิถีเกษตรอินทรีย์
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
แนวคิดวิธีปฏิบัติในการทำเกษตรประณีต เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ 1 ไร่ ไม่ยากไม่จน และสัมภาษณ์นายสมาน ปิยะวงษ์ ผู้ปลูกพืชตามแนวคิดเกษตรประณีต

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)