10 การจัดการพืชแบบผสมผสาน (เกษตรกรรมธรรมชาติ)

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “การจัดการพืชแบบผสมผสาน (เกษตรกรรมธรรมชาติ)”
วิชา : วิถีเกษตรอินทรีย์
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
การจัดการพืชแบบผสมผสาน แนวคิด วิธีการและกรณีศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)