07 ข้อตกลงการค้าเสรี ลงนามเพื่อล่มสลาย

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “ข้อตกลงการค้าเสรี : ลงนามเพื่อล่มสลาย”
วิชา : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง
หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์
สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

เนื้อหาโดยสรุป :
สารคดีที่นำเสนอหลากมุมมองของนักวิชาการที่มีต่อข้อตกลงการค้าเสรีทั้งเรื่องผลประโยชน์ ผลกระทบที่มีต่อประเทศธุรกิจขนาดใหญ่และเกษตรกรรายย่อย

คณะผู้จัดทำ :
– ศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น (CRC) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)